สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
23
9:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 และรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะ
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
มิถุนายน 2566
24
มิถุนายน 2566
25
มิถุนายน 2566
26
มิถุนายน 2566
27
มิถุนายน 2566
25