สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ที่อยู่ติดต่อ

งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
   โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๐๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๘๗๓๐๒๐ Email:facsenat@mju.ac.th