สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
เมษายน 2567
29
เมษายน 2567
30
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
01
พฤษภาคม 2567
02
พฤษภาคม 2567
03
พฤษภาคม 2567
01