สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
08
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
09
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
10
มิถุนายน 2566
11
มิถุนายน 2566
12
มิถุนายน 2566
10