สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
10
มิถุนายน 2566
11
มิถุนายน 2566
12
มิถุนายน 2566
13
มิถุนายน 2566
14
9:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนอ.
รายละเอียด :
13:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนอ.
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
15:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
มิถุนายน 2566
12