สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
พฤษภาคม 2567
11
พฤษภาคม 2567
12
พฤษภาคม 2567
13
9:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สนม.
รายละเอียด : มอบหมายรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางอรทัย ใจป้อ เข้าร่วมประชุมแทน
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
14
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
15
พฤษภาคม 2567
13
9:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สนม.
รายละเอียด : มอบหมายรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางอรทัย ใจป้อ เข้าร่วมประชุมแทน
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียด :