สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
พฤษภาคม 2567
14
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
15
พฤษภาคม 2567
16
พฤษภาคม 2567
17
พฤษภาคม 2567
18
พฤษภาคม 2567
16