สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
15
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
16
มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566
18
มิถุนายน 2566
19
มิถุนายน 2566
17