สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
16
มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566
18
มิถุนายน 2566
19
มิถุนายน 2566
20
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทะชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
มิถุนายน 2566
18