สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566
18
มิถุนายน 2566
19
มิถุนายน 2566
20
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทะชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
มิถุนายน 2566
21
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทะชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
มิถุนายน 2566
19