สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
30
กรกฎาคม 2566
01
กรกฎาคม 2566
02
กรกฎาคม 2566
03
กรกฎาคม 2566
04
10:00 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
กรกฎาคม 2566
02