สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
พฤษภาคม 2567
21
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
22
พฤษภาคม 2567
23
9:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 9/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
24
13:30 - 16:00
พฤษภาคม 2567
25
ทั้งวัน
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
23
9:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 9/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :