สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
พฤษภาคม 2567
27
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
28
13:30 - 16:00
หารือฝ่ายกฎหมาย
สถานที่ :
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
29
พฤษภาคม 2567
30
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
31
พฤษภาคม 2567
29