สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
27
มิถุนายน 2566
28
9:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
9:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนอ.
รายละเอียด :
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนอ.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
29
มิถุนายน 2566
30
กรกฎาคม 2566
01
มิถุนายน 2566
29