สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
02
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
03
มิถุนายน 2566
04
มิถุนายน 2566
05
มิถุนายน 2566
06
14:00 - 16:00
ประชุมคณะทำงานศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้บุคลากร
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สนม.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
04