สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
กรกฎาคม 2566
03
กรกฎาคม 2566
04
10:00 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
กรกฎาคม 2566
05
กรกฎาคม 2566
06
13:30 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สนม. 2
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
กรกฎาคม 2566
07
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
15:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
กรกฎาคม 2566
05