สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
พฤษภาคม 2567
04
พฤษภาคม 2567
05
พฤษภาคม 2567
06
พฤษภาคม 2567
07
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
08
9:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 8/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
06