สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
กรกฎาคม 2566
06
13:30 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สนม. 2
รายละเอียด : มอบรองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางศรีกุล นันทชมภู เข้าร่วมประชุมแทน
กรกฎาคม 2566
07
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
15:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
กรกฎาคม 2566
08
กรกฎาคม 2566
09
กรกฎาคม 2566
10
กรกฎาคม 2566
08