ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
กรรมการสภาพนักงาน (5 พ.ค.2561)
การคัดเลิอกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การปฏิรูปการศึกษา 2560-2569
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ตุลาคม 2560)
การศึกษา
การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปี 2560
การอบรมงานสภาพนักงาน
ข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ข่าวสภาพนักงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน พ.ส. 2561-2563
คู่มือการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์
จรรยาบรรณ
แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินการประชุมสภาพนักงาน
ประกาศอาจารย์ดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น 2562
ปอมท.(ที่ประชุมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
แผนการประชุมประจำปี
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
รายงานผลโครงการ
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์
สัมมนาเครือข่าย จนท.สภาอาจารย์
สารสภาพนักงาน
อาจารย์ดีเด่น สออ. แห่งประเทศไทย
อาจารย์ตัวอย่าง
เอกสารการบรรยาย การอบรม ประชุม สัมมนา
เอกสารเผยแพร่ 2558
ข้อบังคับฯ สภาพนักงาน 18 ส.ค. 2560.pdf
ม แม่โจ้.pdf
รวมรายนามประธานสภาและกรรมการสภา 1 มิ.ย.. 2560.pdf
ศธ052318-ว84 ลว 11 พค 2561 ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯpdf (1).pdf

งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
   โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๐๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๘๗๓๐๒๐ Email:facsenat@mju.ac.th