สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

             ด้วยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอถอนชื่อออก จำนวน 3 ท่าน สภามหาวิทยาลัย จึงให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าคณะ รวมถึง สภาพนักงาน สภาวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอชื่อได้หน่วยงานละ ไม่เกิน 3 ชื่อ  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ภายในเวลา 16.30 น.)

            ในการนี้ สภาพนักงาน เห็นว่า การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมาก จึงอยากให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมโดยอาจเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์กร การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือด้านต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณา เสนอชื่อตามขั้นตอนดังกล่าว หรืออาจเสนอชื่อผ่านกรรมการสภาพนักงานที่เป็นตัวแทนคณะ/วิทยาลัยได้ ในกรณีเสนอชื่อผ่านตัวแทนกรรมการสภาพนักงานขอให้เสนอก่อน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพราะจะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 หากเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหน่วยงานท่าน ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานก่อนวันประชุม

            “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ ที่สภาพนักงานเห็นว่า จะทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อองค์กรและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต”

 

ปรับปรุงข้อมูล : 9/12/2562 10:21:35     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 548

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น โดยการดำเนินการคัดเลือกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2 สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปขมท.
29 มีนาคม 2567     |      73
สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงาน ม.ขอนแก่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 1 คณะกรรมการสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกจัดเก็บเรื่องราวสำคัญ ประวัติศาสตร์ขององค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 มีนาคม 2567     |      54