สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
ปรับปรุงข้อมูล : 28/4/2563 13:18:23     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 483

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 3/2566
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 3/2566ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 25602. ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 3. การจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 25664. การจัดโครงการทำแผนสภาพนักงาน ปี 2566
29 มีนาคม 2566     |      17
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด กรรมการสภาพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี กรรมการสภาพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566 แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดีปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27 มีนาคม 2566     |      17