สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน กองกลาง ร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน" (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยดำเนินการร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบออนไลน์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดยในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม

อีกทั้ง อดีตประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลเชิงรุก สร้างความสุขในอุดมศึกษา" 

และมีกิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ การวิจัยด้านการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน และการนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม โดยมีกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการ ดังนี้

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล  กรรมการตัดสินผลงานวิชาการ

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ กรรมการตัดสินผลงานวิชาการปรับปรุงข้อมูล : 19/11/2564 17:01:50     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 321

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น โดยการดำเนินการคัดเลือกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2 สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปขมท.
29 มีนาคม 2567     |      75