สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลำดับผลคะแนน A จากคะแนน ITA ที่ 87.21

ที่มา : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2565 16:16:03     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางศรีกุล นันทะชมภู รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสภาพนักงาน และหัวหน้างานสภาพนักงาน กองกลาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และพสกนิกรชาวแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สิงหาคม 2565     |      26
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลำดับผลคะแนน A จากคะแนน ITA ที่ 87.21 ที่มา : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565https://www.nacc.go.th/.../20180831184638361/20220801100951สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
5 สิงหาคม 2565     |      34
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว เป็นผู้กล่าวคำประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบโล่และเข็มกลัดเพชรแม่โจ้ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่- อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ - อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย- อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ - อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวธันยรัศมิ์  วงศ์เกษม- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางชุลีพันธ์  วงศ์คำตัน- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายนรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายอำนาจ  ชิดทอง  ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 สิงหาคม 2565     |      86
สภาพนักงานดำเนินการเสนออาจารย์เข้าร่วมคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น สออ.รับรางวัลในโครงการเกียรติยศ แห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565 (ASAIHL OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)
เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีวาระสำคัญ คือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่น สออ. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วยรางวัลอาจารดีเด่นด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำรางวัลอาจารดีเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 สิงหาคม 2565     |      56