สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีดังนี้
ประเภทบุคลากร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรรณิกา หงษ์พงษ์ ชื่อผลงาน “การทำงานประจำในยุคดิจิทัล”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสาธิต หาญยุทธ ชื่อผลงาน “ความดีไม่มีวันหยุด”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสมาน บุญทาคำ ชื่อผลงาน “พรุ่งนี้ไม่สาย ที่จะทำดี”
รางวัล Popular Vote ได้แก่ นายสาธิต หาญบุญ ชื่อผลงาน “ความดีไม่มีวันหยุด”
ประเภทนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปาณิศา วงค์ใส ชื่อผลงาน “My Idol in MJU คุณปรีชา รัตนัง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนฤมล คำสะอาด ชื่อผลงาน “My Idol in MJU From Economics”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม นางสาวธนิดา เดชะบุญ ชื่อผลงาน “คุณธรรมฉันไม่ได้ทำ”
รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวปาณิศา วงค์ใส ชื่อผลงาน “My Idol in MJU คุณปรีชา รัตนัง”
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการส่งเสริมจรรยาบรรณในสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ภาพข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2565 11:54:44     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 231

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น โดยการดำเนินการคัดเลือกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2 สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปขมท.
29 มีนาคม 2567     |      75