สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

     เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน
เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565
ณ 
ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในโอกาสนี้ ดร.จิระศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานปอมท. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษฯ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

     จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา ชลบุรี (ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยนางรม) โดยมีกำนันสนธยา กลมกล่อม กำนันตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้ใหญ่ทิพย์วรรณ ถาวรวิริยะนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา และกลุ่มสตรี ม.5 ตำบลอ่างศิลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยนางรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
     การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย เป็นการประชุมเพื่อสรุปความเคลื่อนไหวและวางแผนการดำเนินงานตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ร่วมกันของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาในประเด็นต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อการศึกษาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน อีกทั้งเพื่อเป็นรับฟังขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับชาติ ซึ่งทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพทางด้านต่าง ๆของมหาวิทยาลัยบูรพา อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใหม่ๆ และเกิดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคตด้วย
ภาพ / ข่าว : มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
ปรับปรุงข้อมูล : 24/10/2565 16:41:37     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 200

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น โดยการดำเนินการคัดเลือกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2 สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปขมท.
29 มีนาคม 2567     |      73
สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงาน ม.ขอนแก่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 1 คณะกรรมการสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกจัดเก็บเรื่องราวสำคัญ ประวัติศาสตร์ขององค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 มีนาคม 2567     |      54