สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

     เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน
เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565
ณ 
ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในโอกาสนี้ ดร.จิระศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานปอมท. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษฯ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

     จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา ชลบุรี (ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยนางรม) โดยมีกำนันสนธยา กลมกล่อม กำนันตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้ใหญ่ทิพย์วรรณ ถาวรวิริยะนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา และกลุ่มสตรี ม.5 ตำบลอ่างศิลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยนางรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
     การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย เป็นการประชุมเพื่อสรุปความเคลื่อนไหวและวางแผนการดำเนินงานตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ร่วมกันของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาในประเด็นต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อการศึกษาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน อีกทั้งเพื่อเป็นรับฟังขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับชาติ ซึ่งทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพทางด้านต่าง ๆของมหาวิทยาลัยบูรพา อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใหม่ๆ และเกิดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคตด้วย
ภาพ / ข่าว : มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
ปรับปรุงข้อมูล : 24/10/2565 16:41:37     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 208

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.การประชุมในครั้งนี้มีการหารือดังนี้1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ2. การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย3. การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี25674. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ปอมท.ชุดที่465. การรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567-2568นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- พิจารณาตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 46- การเลือกรองประธานปอมท.คนที่ 2- โครงการเสวนาวิชาการ ปอมท.ครั้งที่ 2/2567 และครั้งที่ 3/2567การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ Generative AI" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
27 พฤษภาคม 2567     |      24
สภาพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 สภาพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ม.แม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวบังคมทูลถวายพระพร ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร้อมทั้ง ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ในโอกาสที่นำกำลังพลสนับสนุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้จากนั้นคณะผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะเศษไม้ และทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชเปิดเส้นทางระบายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคคลบาท ในการรักษา สืบสาน โครงการจิตอาสา และโครงการ ตามพระดําริ โดยร่วมกับส่วนงานราชการและชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสา อันนเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากร สู่การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำของชุมชน ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
24 พฤษภาคม 2567     |      25
สภาพนักงานจัดโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาพนักงาน ประจำปี 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สภาพนักงานจัดโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาพนักงาน ประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ  โดยแบ่งเป็นกิจกรรม การบรรยายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน และกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน โดย วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน
21 พฤษภาคม 2567     |      45