สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

     เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน
เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565
ณ 
ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในโอกาสนี้ ดร.จิระศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานปอมท. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษฯ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

     จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา ชลบุรี (ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยนางรม) โดยมีกำนันสนธยา กลมกล่อม กำนันตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้ใหญ่ทิพย์วรรณ ถาวรวิริยะนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา และกลุ่มสตรี ม.5 ตำบลอ่างศิลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยนางรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
     การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย เป็นการประชุมเพื่อสรุปความเคลื่อนไหวและวางแผนการดำเนินงานตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ร่วมกันของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาในประเด็นต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อการศึกษาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน อีกทั้งเพื่อเป็นรับฟังขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับชาติ ซึ่งทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพทางด้านต่าง ๆของมหาวิทยาลัยบูรพา อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใหม่ๆ และเกิดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคตด้วย
ภาพ / ข่าว : มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
ปรับปรุงข้อมูล : 24/10/2565 16:41:37     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 118

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Dos & Don'ts “พฤติกรรมสีเทาของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้”
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 กิจกรรม เรื่อง Dos & Don'ts “พฤติกรรมสีเทาของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ โดย ให้ส่วนงานจัดส่งผู้เข้าร่วมทางงานสภาพนักงาน กองกลาง ตามหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว
25 พฤษภาคม 2566     |      31
ประธานสภาพนักงานเข้าร่วมพบปะบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมติดตามไปพร้อมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย นำโดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบปะบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย-สัญจร โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรทั้งนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากร ความว่า “ผู้บริหารต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรปฎิบัติขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และไม่ทิ้งความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเกษตร” พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไข โดยมีตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมเสนอความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไปในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้จัดนิทรรศการนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด “ความสัมพันธ์ของ 5 หลักสูตร ในรูปแบบของ BCG Model” โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งทั้งสองเศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บริเวณฟาร์มประมงของสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์เกษตรสุขภาวะและโครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชนอย่างไรก็ตาม ในการพบประบุคลากร ของนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ในการที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป ภาพ/ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
24 พฤษภาคม 2566     |      31