ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (เกษียณอายุราชการ)
เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ