สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (เกษียณอายุราชการ)
เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองกลาง

หัวหน้างานสภาพนักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป