ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

โครงสร้างการบริหารงาน

*** นางเพ็ญนภา กันทะตา และ นางสาวพรรณรัตน์  ตันติเสรี  ไปช่วยราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป