สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ประวัติความเป็นมา

 ความเป็นมาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้(สภาคณาจารย์)

      สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยใช้ชื่อว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๑๙ และข้อบังคับฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และข้าราชการมีส่วนแสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษาในงานด้านวิชาการและกิจการอื่นๆ ของสถาบันฯ และได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ เป็นต้นมา

          การก่อตั้งสภาคณาจารย์ ในระยะแรกถึงปี พ.ศ.๒๕๓๕ ไม่มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการสภาคณาจารย์จึงได้รับแต่งตั้งมาจากกรรมการสภาสถาบันฯ จากผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์มาโดยตลอด โดยให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการชุดแรกได้รับการแต่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และในปี ๒๕๒๑ คณะกรรมการทั้งชุดขอลาออก คณะกรรมการชุดต่อมาซึ่งมีรองศาสตราจารย์กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ ทำหน้าที่ประธานและได้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปี ๒๕๒๑-๒๕๒๓ และเมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดนั้นแล้วไม่มีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ จนถึงในปี ๒๕๒๗ คณาจารย์และข้าราชการในสถาบันฯ ได้ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวว่า จึงเห็นควรให้มีการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป ในปี ๒๕๒๗ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ปลีโรจน์ ปลื้มสำราญ เป็นประธานสภาคณาจารย์  และในปี ๒๕๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ตันวัฒนากูล เป็นประธานสภาคณาจารย์ และในปี ๒๕๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ไตรวิทยาคุณ เป็นประธานสภาคณาจารย์ 

          ในปี ๒๕๓๑ สถาบันฯ ได้รับบรรจุข้าราชการ จำนวน ๓ อัตรา คือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ โดยสังกัดงานสภาอาจารย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และมีสำนักงานสภาคณาจารย์ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีมติเห็นชอบให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการขึ้นใหม่ และได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาจากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และทบวงมหาวิทยาลัยประกอบกับข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นข้อบังคับที่ใช้มานาน ๑๔ ปี จึงเห็นควรยกเลิกและยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานสภาคณาจารย์ยิ่งขึ้น โดยสาระสำคัญที่ปรับเปลี่ยนคือให้สภาคณาจารย์แยกออกจากข้าราชการ เพื่อสามารถกำหนดหน้าที่และแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

          ในปี ๒๕๓๒ ประธานสภาคณาจารย์คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ได้ดำเนินงานสภาคณาจารย์ต่อ โดยมีนโยบายสืบทอดจากคณะกรรมการชุดเดิมในการยกร่างข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์ขึ้นใหม่ และได้เสนอร่างที่สมบูรณ์ให้สถาบันฯ พิจารณา หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี จึงได้มีการแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ ศิรินิรันดร์ คณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการติดตาม"ร่าง"ข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์ และได้มีการร่วมกันพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสถาบันฯ จนกระทั่งสภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๑๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและออกเป็น "ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๓๕" และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕

           ต่อมาในปี ๒๕๓๙ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสภาคณาจารย์ ปรับเปลี่ยนเป็น "สภาพนักงาน" ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยสาระสำคัญคือการรวมบุคลากรทั้ง ๒ ประเภททั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าด้วยกัน

            ---------------       

ปรัชญา

เลิศด้วยไมตรีจิต ทุกภารกิจจากใจเรา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและให้บริการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานช่วยอำนวยการ และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ