สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.การประชุมในครั้งนี้มีการหารือดังนี้1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ2. การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย3. การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี25674. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ปอมท.ชุดที่465. การรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567-2568นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- พิจารณาตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 46- การเลือกรองประธานปอมท.คนที่ 2- โครงการเสวนาวิชาการ ปอมท.ครั้งที่ 2/2567 และครั้งที่ 3/2567การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ Generative AI" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
27 พฤษภาคม 2567     |      26
สภาพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 สภาพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ม.แม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวบังคมทูลถวายพระพร ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร้อมทั้ง ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ในโอกาสที่นำกำลังพลสนับสนุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้จากนั้นคณะผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะเศษไม้ และทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชเปิดเส้นทางระบายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคคลบาท ในการรักษา สืบสาน โครงการจิตอาสา และโครงการ ตามพระดําริ โดยร่วมกับส่วนงานราชการและชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสา อันนเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากร สู่การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำของชุมชน ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
24 พฤษภาคม 2567     |      26
สภาพนักงานจัดโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาพนักงาน ประจำปี 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สภาพนักงานจัดโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาพนักงาน ประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ  โดยแบ่งเป็นกิจกรรม การบรรยายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน และกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน โดย วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน
21 พฤษภาคม 2567     |      45
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 ร่วมการประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 และประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คนที่ 1 ร่วมการประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในประเด็น เรื่อง เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2568 และเรื่อง แผนการจัดประชุมมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ร่วมการโครงการประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ "มองย้อนสะท้อนอนาคต : การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ยั่งยืน" : Looking Back for Looking Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education.  และร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
14 พฤษภาคม 2567     |      57
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ 1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรีสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่นสังกัดคณะบริหารธุรกิจ3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลางสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4. อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้แก่อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
8 พฤษภาคม 2567     |      200
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ ความก้าวหน้าโครงการประกวดการออกแบบโลโก้ของสภาพนักงาน ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมอบรมจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรอบรมจรรยาบรรณ การดำเนินการโครงการจัดทำแผนสภาพนักงาน ประจำปี 2567 สวัสดิการมหาวิทยาลัย
30 เมษายน 2567     |      46
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จำนวน 4 ราย ดังนี้ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย :สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1) นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป2) นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป3) นายณรงค์ โยธิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป4) นายชัยวิชิต เพชรศิลา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2567     |      44
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย :1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย :1) อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2) อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ3) อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ4) อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ สังกัดคณะศิลปศาสตร์5) อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร6) อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์*ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอคำสั่งแต่งตั้งฯ ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2567     |      46
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567
เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คนที่ 2เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.)ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยการประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของตำแหน่งของรองประธาน ปอมท. ที่ว่างลงก่อนครบวาระ ซึ่งตามระเบียบจะมีการเลื่อนตำแหน่งของรองประธานกรณีรองคนที่ 1 ว่างลง จะเลื่อนรองประธานคนที่ 2 มาดำรงตำแหน่งแทน โดยจะมีการสรรหารองประธานคนที่ 2 ใหม่ ซึ่งในการนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการสรรหารองประธานคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2567 นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ- การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567 - 2568การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Thailand-PSF แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง Thailand-PSF ย่อมาจาก Thai Professional and Organizational Development Framework for Higher Education Staff เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และนอกจากนั้นยังมีการอภิปรายและตอบข้อซักถามจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
28 เมษายน 2567     |      64
ทั้งหมด 58 หน้า