สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน 1 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      33
ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมมอบโล่ที่ระลึก และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 สถาบัน และถ่ายภาพร่วมกันสาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2566- การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง- การสนับสนุนการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2566 – 2568
18 กันยายน 2566     |      43
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ดังนี้ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 ราย :สังกัดสำนักหอสมุด1.นางสาวศิริพร ยาวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและพัสดุ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 25662.นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ ได้รับแต่งตั้งให้ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566
14 กันยายน 2566     |      23
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      64
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ถึงวันพุธที่ 6 กันยายน 2566          - รับสมัครกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566วันพุธที่ 13 กันยายน 2566          - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครวันพุธที่ 13 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566          - การขอถอนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งวันพุธที่ 20 กันยายน 2566          - ตั้งแต่เวลา 830 1500 น. ดำเนินการเลือกตั้งโดย     ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง 4 พื้นที่พร้อมกัน          1) อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้          2) อาคารบุญรอด ศุกอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร          3) อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ          4) งานประสานงาน กรุงเทพมหานคร          - เวลา 1500 น. เป็นต้นไป - ปิดหีบ และนับคะแนนวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566          - ประกาศผลการเลือกตั้ง
1 กันยายน 2566     |      57
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ผ่านการประเมินได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในระดับ “ศาสตราจารย์”
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ผ่านการประเมินได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในระดับ “ศาสตราจารย์” จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3) รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน*ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
31 สิงหาคม 2566     |      82
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย :1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล สังกัดคณะบริหารธุรกิจ3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตรระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย :1) อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์2) อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ สังกัดคณะศิลปศาสตร์3) อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร4) อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 สิงหาคม 2566     |      54
ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 และ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมมอบโล่ที่ระลึก และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน และถ่ายภาพร่วมกันสาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 8/2566- ผลการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566- ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง- หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
28 สิงหาคม 2566     |      54
ทั้งหมด 53 หน้า