สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ราย ดังนี้ระดับหัวหน้างาน1) นางเกษราภรณ์ ทองสุก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 มิถุนายน 2567     |      38
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 6 ราย ดังนี้ระดับชำนาญการพิเศษ (1 ราย)1) นายประพันธ์ จิโน สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566ระดับชำนาญการ (5 ราย)1) นางสาวอุบล เจริญนวกุล สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 25662) นางปิยะพร แดงชาติ สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 25663) นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 25664) นางศิรภัสสร กันถาด สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 25665) นางสาวฉลวย จันศรี สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566*ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งฯ ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 พฤษภาคม 2567     |      121
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 ร่วมการประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 และประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คนที่ 1 ร่วมการประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในประเด็น เรื่อง เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2568 และเรื่อง แผนการจัดประชุมมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ร่วมการโครงการประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ "มองย้อนสะท้อนอนาคต : การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ยั่งยืน" : Looking Back for Looking Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education.  และร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
14 พฤษภาคม 2567     |      85
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ 1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรีสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่นสังกัดคณะบริหารธุรกิจ3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลางสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4. อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้แก่อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
8 พฤษภาคม 2567     |      279
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จำนวน 4 ราย ดังนี้ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย :สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1) นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป2) นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป3) นายณรงค์ โยธิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป4) นายชัยวิชิต เพชรศิลา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2567     |      56
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย :1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย :1) อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2) อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ3) อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ4) อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ สังกัดคณะศิลปศาสตร์5) อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร6) อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์*ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอคำสั่งแต่งตั้งฯ ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 เมษายน 2567     |      70
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567
เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คนที่ 2เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.)ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยการประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของตำแหน่งของรองประธาน ปอมท. ที่ว่างลงก่อนครบวาระ ซึ่งตามระเบียบจะมีการเลื่อนตำแหน่งของรองประธานกรณีรองคนที่ 1 ว่างลง จะเลื่อนรองประธานคนที่ 2 มาดำรงตำแหน่งแทน โดยจะมีการสรรหารองประธานคนที่ 2 ใหม่ ซึ่งในการนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการสรรหารองประธานคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2567 นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ- การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567 - 2568การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Thailand-PSF แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง Thailand-PSF ย่อมาจาก Thai Professional and Organizational Development Framework for Higher Education Staff เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และนอกจากนั้นยังมีการอภิปรายและตอบข้อซักถามจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
28 เมษายน 2567     |      82
สภาพนักงานร่วมตัดสินขบวนแห่เครื่องครัวดำหัว ลาบดิบ และส้มตำลีลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการสภาพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันประกวดขบวนแห่เครื่องครัวดำหัว ลาบดิบ และส้มตำลีลา งานสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้ การประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว รางวัลชนะเลิศประเภทขบวนขนาดเล็ก ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว รางวัลชนะเลิศประเภทขบวนขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร การประกวดลาบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัย การประกวดส้มตำลีลา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
22 เมษายน 2567     |      100
ทั้งหมด 26 หน้า