สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับฟัง/สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการดําเนินการในการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด เพื่อมีชี้แจงสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด กรณีการดําเนินการในการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้ เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสมาชิกและคณะกรรมการสภาพนักงาน โดยได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯ จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน กรณีผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้
28 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี 2. ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 4. ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ 5. แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 2566 6. โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 2566 7. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9. ติดตามแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565
           เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา ปอมท. และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)โดยได้กล่าวเปิดโครงการในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง           ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 8/2565ณห้องประชุมสารภี ชั้น 1อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้1.การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี2.ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร3.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 25654.ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้5.แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 25666.โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 25667. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 พฤศจิกายน 2565
รับฟัง/สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการดําเนินการในการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด เพื่อมีชี้แจงสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด กรณีการดําเนินการในการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้ เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสมาชิกและคณะกรรมการสภาพนักงาน โดยได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯ จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน กรณีผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้
28 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี 2. ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 4. ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ 5. แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 2566 6. โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 2566 7. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9. ติดตามแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565
           เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา ปอมท. และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)โดยได้กล่าวเปิดโครงการในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง           ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 8/2565ณห้องประชุมสารภี ชั้น 1อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้1.การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี2.ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร3.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 25654.ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้5.แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 25666.โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 25667. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 พฤศจิกายน 2565
รับฟัง/สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการดําเนินการในการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด เพื่อมีชี้แจงสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด กรณีการดําเนินการในการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้ เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสมาชิกและคณะกรรมการสภาพนักงาน โดยได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯ จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน กรณีผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้
28 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี 2. ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 4. ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ 5. แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 2566 6. โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 2566 7. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9. ติดตามแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565
           เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา ปอมท. และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)โดยได้กล่าวเปิดโครงการในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง           ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 8/2565ณห้องประชุมสารภี ชั้น 1อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้1.การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี2.ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร3.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 25654.ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้5.แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 25666.โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 25667. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
5/8/2565 16:16:03
สภาพนักงานร่วมการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2565
15/6/2565 15:48:35
ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
20/5/2565 16:08:49
ข่าวสภาพนักงาน ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565
4/4/2565 17:30:40
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
18/3/2565 12:43:38
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คว้า 2 รางวัล จาก SUN Thailand
18/3/2565 12:44:01
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะวิทยาศาสตร์และสำนักหอสมุด
17/3/2565 14:07:33
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
3/2/2565 14:16:58
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ม.แม่โจ้ เสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2565
25/1/2565 14:58:50
การประชุมคณะทำงานเรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ครั้งที่ 3/2558
1/4/2558 16:27:52
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้