สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น โดยการดำเนินการคัดเลือกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2 สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปขมท.
29 มีนาคม 2567
สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงาน ม.ขอนแก่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 1 คณะกรรมการสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกจัดเก็บเรื่องราวสำคัญ ประวัติศาสตร์ขององค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 มีนาคม 2567
ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567
เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ แสดงความยินดีและมอบเข็มที่ระลึกให้กับประธานสภาคณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจาก 2 สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 11 มีนาคม 2569 และได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์กัญจน์ สุริยธรรม ที่ได้รับเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- แผนการดำเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2567- การเสนอแต่งตังคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ปอมท.- แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญในปี 2567 ถึง 2568เรื่องเสนอพิจารณา- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ- แผนการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ชุดที่ 46สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” และ “การขอตำแหน่งวิชาการ และสัญญาจ้าง ของบุคคลากรสายวิชาการ” เพื่อให้ประธานสภาคณาจารย์และผู้แทนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้นำเอาแนวคิดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรของตนเองการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
25 มีนาคม 2567
สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงาน ม.ขอนแก่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 1 คณะกรรมการสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกจัดเก็บเรื่องราวสำคัญ ประวัติศาสตร์ขององค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 มีนาคม 2567
ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567
เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ แสดงความยินดีและมอบเข็มที่ระลึกให้กับประธานสภาคณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจาก 2 สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 11 มีนาคม 2569 และได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์กัญจน์ สุริยธรรม ที่ได้รับเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- แผนการดำเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2567- การเสนอแต่งตังคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ปอมท.- แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญในปี 2567 ถึง 2568เรื่องเสนอพิจารณา- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ- แผนการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ชุดที่ 46สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” และ “การขอตำแหน่งวิชาการ และสัญญาจ้าง ของบุคคลากรสายวิชาการ” เพื่อให้ประธานสภาคณาจารย์และผู้แทนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้นำเอาแนวคิดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรของตนเองการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
25 มีนาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ ความก้าวหน้าการขอพิจารณางบประมาณโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ของสภาพนักงานและโครงการจัดทำแผนสภาพนักงาน ข้อมูลโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ความก้าวหน้าข้อร้องเรียน ม.แม่โจ้-แพร่ การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สภาพนักงานได้รับมอบหมาย (ข้อ o21)
1 มีนาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น โดยการดำเนินการคัดเลือกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2 สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปขมท.
29 มีนาคม 2567
สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงาน ม.ขอนแก่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางอรทัย ใจป้อ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 1 คณะกรรมการสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกจัดเก็บเรื่องราวสำคัญ ประวัติศาสตร์ขององค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 มีนาคม 2567
ประธานสภาพนักงานร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567
เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ แสดงความยินดีและมอบเข็มที่ระลึกให้กับประธานสภาคณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจาก 2 สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 11 มีนาคม 2569 และได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์กัญจน์ สุริยธรรม ที่ได้รับเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิเรื่องสืบเนื่องได้แก่- แผนการดำเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2567- การเสนอแต่งตังคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ปอมท.- แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญในปี 2567 ถึง 2568เรื่องเสนอพิจารณา- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ- แผนการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ชุดที่ 46สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” และ “การขอตำแหน่งวิชาการ และสัญญาจ้าง ของบุคคลากรสายวิชาการ” เพื่อให้ประธานสภาคณาจารย์และผู้แทนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้นำเอาแนวคิดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรของตนเองการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาพ / ข่าว : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.
25 มีนาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
3/5/2566 8:48:04
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
10/4/2566 11:07:16
ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจ การจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ม.แม่โจ้
9/2/2566 11:04:43
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565
16/12/2565 12:06:04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
5/8/2565 16:16:03
สภาพนักงานร่วมการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2565
15/6/2565 15:48:35
ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
20/5/2565 16:08:49
ข่าวสภาพนักงาน ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565
4/4/2565 17:30:40
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
18/3/2565 12:43:38
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คว้า 2 รางวัล จาก SUN Thailand
18/3/2565 12:44:01
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้