สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สภาพนักงาน เตือนภัย !! แก๊งดูดเงิน หลอกให้ติดตั้งแอปฯ คลิกเดียวเงินหมดบัญชี ควบคุมโทรศัพท์ทางไกล แถมเป็นหนี้บัตรเครดิต
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตือนภัย !! บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับแก๊งดูดเงิน หลอกให้ติดตั้งแอปฯ คลิกเดียวเงินหมดบัญชี ควบคุมโทรศัพท์ทางไกล แถมเป็นหนี้บัตรเครดิตหากสงสัยเกรงจะตกเป็นเหยื่อสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วน บช.สอท. 1441หรือ ศูนย์ PCT 081-8663000 ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com และสามารถติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงได้ที่ pctpr.police.go.th ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27 มกราคม 2566
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย :1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยวระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย :1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2566
ประธานสภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้ - การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 45- การเสนอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ปอมท. ชุดที่ 45- (ร่าง) แผนกิจกรรมและงบประมาณการด าเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ปี พ.ศ. 2566- การขออนุมัติต่อสัญญา WebHosting และ Domain Renewal เว็บไซต์ ปอมท- การขออนุมัติเปิดบัญชี ปอมท.- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2566 - 2568
23 มกราคม 2566
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1627/2565 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. การคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ควอท. 3. รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 14 ม.ค. 2562 4. พิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6. พิจารณากำหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและผลงาน
17 มกราคม 2566
ประธานสภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้ - การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 45- การเสนอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ปอมท. ชุดที่ 45- (ร่าง) แผนกิจกรรมและงบประมาณการด าเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ปี พ.ศ. 2566- การขออนุมัติต่อสัญญา WebHosting และ Domain Renewal เว็บไซต์ ปอมท- การขออนุมัติเปิดบัญชี ปอมท.- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2566 - 2568
23 มกราคม 2566
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1627/2565 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. การคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ควอท. 3. รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 14 ม.ค. 2562 4. พิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6. พิจารณากำหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและผลงาน
17 มกราคม 2566
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานส่วนงาน และการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามแนวทางการบริหารคนดีคนเก่ง 2. ความก้าวหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 3. การจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 4. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
14 มกราคม 2566
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานส่วนงาน และการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามแนวทางการบริหารคนดีคนเก่ง 2. ความก้าวหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 3. การจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566
12 มกราคม 2566
สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน พร้อมตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน ร่วมเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เพื่อขอพรในวารดิถีขึ้นปีใหม่ อีกทั้งยังได้รับโอวาท แนวคิด และแนวทางในการปฏิบัติงานของสภาพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและเชื่อมความรักสามัคคีของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไว้ด้วยกัน ให้เกิดความเข็มแข็งสอดประสานกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการปฎิบัติงานที่ชัดเจนตรงประเด็นกับสถานการณืในปัจจุบัน ซึ่งจะแรงขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
12 มกราคม 2566
สภาพนักงาน เตือนภัย !! แก๊งดูดเงิน หลอกให้ติดตั้งแอปฯ คลิกเดียวเงินหมดบัญชี ควบคุมโทรศัพท์ทางไกล แถมเป็นหนี้บัตรเครดิต
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตือนภัย !! บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับแก๊งดูดเงิน หลอกให้ติดตั้งแอปฯ คลิกเดียวเงินหมดบัญชี ควบคุมโทรศัพท์ทางไกล แถมเป็นหนี้บัตรเครดิตหากสงสัยเกรงจะตกเป็นเหยื่อสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วน บช.สอท. 1441หรือ ศูนย์ PCT 081-8663000 ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com และสามารถติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงได้ที่ pctpr.police.go.th ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27 มกราคม 2566
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย :1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยวระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย :1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2566
ประธานสภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้ - การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 45- การเสนอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ปอมท. ชุดที่ 45- (ร่าง) แผนกิจกรรมและงบประมาณการด าเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ปี พ.ศ. 2566- การขออนุมัติต่อสัญญา WebHosting และ Domain Renewal เว็บไซต์ ปอมท- การขออนุมัติเปิดบัญชี ปอมท.- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2566 - 2568
23 มกราคม 2566
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1627/2565 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. การคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ควอท. 3. รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 14 ม.ค. 2562 4. พิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6. พิจารณากำหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและผลงาน
17 มกราคม 2566
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานส่วนงาน และการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามแนวทางการบริหารคนดีคนเก่ง 2. ความก้าวหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 3. การจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 4. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
14 มกราคม 2566
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565
16/12/2565 12:06:04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
5/8/2565 16:16:03
สภาพนักงานร่วมการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2565
15/6/2565 15:48:35
ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
20/5/2565 16:08:49
ข่าวสภาพนักงาน ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565
4/4/2565 17:30:40
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
18/3/2565 12:43:38
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คว้า 2 รางวัล จาก SUN Thailand
18/3/2565 12:44:01
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะวิทยาศาสตร์และสำนักหอสมุด
17/3/2565 14:07:33
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
3/2/2565 14:16:58
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ม.แม่โจ้ เสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2565
25/1/2565 14:58:50
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้