สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด กรรมการสภาพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี กรรมการสภาพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566 แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดีปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27 มีนาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมงานสภาพนักงาน กองกลาง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญ หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดขบวน จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (30 คะแนน)          - เครื่องดำหัว (ขมิ้นส้มป่อย, ข้าวตอกดอกไม้, น้ำอบ)                 10 คะแนน          - เครื่องสักการะ  (ต้นดอก, ต้นเทียน, ต้นผึ้ง, หมากสุ่ม, หมากเป็ง)  10 คะแนน          - เครื่องอุปโภคบริโภค                                                     10 คะแนนด้านการมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน (30 คะแนน)          - สัดส่วนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในขบวน                                    10 คะแนน          - การแสดงประกอบการเดินขบวนที่สอดคล้องกับงาน                   10 คะแนน          - ความพร้อมเพรียงของขบวน                                             10 คะแนนด้านความสวยงาม (20 คะแนน)          - การแต่งกายสอดคล้องกับหัวข้อและเทศกาล                           10 คะแนน          - การตกแต่งและความกลมกลืนของขบวนแห่                            10 คะแนนด้าน Green University (20 คะแนน)- ความสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย    20 คะแนน
15 มีนาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย :1) นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 64 เป็นต้นไปสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย1) น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 65 เป็นต้นไป ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2566
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด กรรมการสภาพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี กรรมการสภาพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566 แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดีปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27 มีนาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมงานสภาพนักงาน กองกลาง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญ หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดขบวน จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (30 คะแนน)          - เครื่องดำหัว (ขมิ้นส้มป่อย, ข้าวตอกดอกไม้, น้ำอบ)                 10 คะแนน          - เครื่องสักการะ  (ต้นดอก, ต้นเทียน, ต้นผึ้ง, หมากสุ่ม, หมากเป็ง)  10 คะแนน          - เครื่องอุปโภคบริโภค                                                     10 คะแนนด้านการมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน (30 คะแนน)          - สัดส่วนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในขบวน                                    10 คะแนน          - การแสดงประกอบการเดินขบวนที่สอดคล้องกับงาน                   10 คะแนน          - ความพร้อมเพรียงของขบวน                                             10 คะแนนด้านความสวยงาม (20 คะแนน)          - การแต่งกายสอดคล้องกับหัวข้อและเทศกาล                           10 คะแนน          - การตกแต่งและความกลมกลืนของขบวนแห่                            10 คะแนนด้าน Green University (20 คะแนน)- ความสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย    20 คะแนน
15 มีนาคม 2566
ประธานสภาพนักงานร่วมเดินขบวนเกียรติยศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 45
เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน ร่วมขบวนเกียรติยศเดินนำขบวนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปี 2565 นำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ต่อด้วยขบวนศิลปวัฒนธรรม จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาวิชาทหารผู้เชิญธงเขียวขาวเหลืองขบวนนักศึกษาผู้อัญเชิญพระพิรุณทรงนาค พานปริญญาบัตร ธงประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะต่าง ๆ 
20 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566
เมื่อระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด กรรมการสภาพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี กรรมการสภาพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ปอมท. เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566 แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดีปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27 มีนาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมงานสภาพนักงาน กองกลาง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญ หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดขบวน จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (30 คะแนน)          - เครื่องดำหัว (ขมิ้นส้มป่อย, ข้าวตอกดอกไม้, น้ำอบ)                 10 คะแนน          - เครื่องสักการะ  (ต้นดอก, ต้นเทียน, ต้นผึ้ง, หมากสุ่ม, หมากเป็ง)  10 คะแนน          - เครื่องอุปโภคบริโภค                                                     10 คะแนนด้านการมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน (30 คะแนน)          - สัดส่วนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในขบวน                                    10 คะแนน          - การแสดงประกอบการเดินขบวนที่สอดคล้องกับงาน                   10 คะแนน          - ความพร้อมเพรียงของขบวน                                             10 คะแนนด้านความสวยงาม (20 คะแนน)          - การแต่งกายสอดคล้องกับหัวข้อและเทศกาล                           10 คะแนน          - การตกแต่งและความกลมกลืนของขบวนแห่                            10 คะแนนด้าน Green University (20 คะแนน)- ความสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย    20 คะแนน
15 มีนาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย :1) นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 64 เป็นต้นไปสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย1) น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 65 เป็นต้นไป ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2566
ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจ การจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ม.แม่โจ้
9/2/2566 11:04:43
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565
16/12/2565 12:06:04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
5/8/2565 16:16:03
สภาพนักงานร่วมการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2565
15/6/2565 15:48:35
ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
20/5/2565 16:08:49
ข่าวสภาพนักงาน ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565
4/4/2565 17:30:40
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
18/3/2565 12:43:38
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คว้า 2 รางวัล จาก SUN Thailand
18/3/2565 12:44:01
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะวิทยาศาสตร์และสำนักหอสมุด
17/3/2565 14:07:33
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
3/2/2565 14:16:58
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้