ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สภาพนักงาน ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สภาพนักงานได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สภาพนักงาน ครั้งที่ 3/2564 แบบออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ประธานในที่ประชุม และได้เรียนเชิญ อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี วิทยากรการจัดอบรมโครงการ จรรยาบรรณการสอนและการทำงานในยุคออนไลน์ ร่วมหารือแนวทางการจัดโครงการฯ อีกทั้ง ยังมีการประชุมการดำเนินการโครงการจัดประกวดทำสื่อคลิป VDO สั้น รณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำประกาศกฏเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ และสุดท้ายร่วมสรุปข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 2/64 เพื่อนำไปเผยแพร่สู่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
14 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ 4/2564
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว พร้อมคณะกรรมการสภาพนักงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ออนไลน์โดยโปรแกรม microsoft team โดยมีวาระเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ก.บ.ม./ปอมท.สรุปผลการเข้าร่วมประชุม ปขมท.การประชุมคณะกรรมการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษาผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดกิจกรรมและรูปแบบการจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยปรับปรุง ข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ.2562
6 พฤษภาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2/2564
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 งานสภาพนักงานจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564 เป็นการประชุมออนไลน์ในระบบ microsoft teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน เป็นประธานในที่ประชุม โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 พร้อมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 
19 เมษายน 2564
ประธานสภาพนักงานร่วมเตรียมพื้นที่เปิด รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมดูพื้นที่และเตรียมจัดสถานที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะเร่งเปิด สำหรับผู้ป่วยชายที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มาแล้ว ประมาณ 400 เตียง ภายในวันที่ 14 เมษายน 2564
13 เมษายน 2564
สภาพนักงานดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. พร้อมกันทั้ง 4 พื้นที่หน่วยเลือกตั้ง คือ 1.หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 2.หน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   3.หน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 4. งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ สภาพนักงานและเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยดำเนินการจบแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้งฯเพื่อประกาศผลให้ทราบต่อไป
30 มีนาคม 2564
ประธานสภาพนักงานร่วมประชุม ปอมท. ครั้งที่ 3/64 ที่ NIDA
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว เดินทางไปร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีสภาพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางเจ้าภาพเป็นอย่างดี
30 มีนาคม 2564
ประธานสภาพนักงานร่วมต้อนรับและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
30 มีนาคม 2564
20 มีนาคม วันความสุขสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
20 มีนาคม วันความสุขสากล จากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  https://youtu.be/0ESxxrH8FmM https://www.facebook.com/SenateMJU/videos/2985238118376842 https://facsenate-general.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=23988&lang=th-TH
23 มีนาคม 2564
20 มีนาคม วันความสุขสากล โดยประธานสภาพนักงาน
20 มีนาคม วันความสุขสากล จากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว https://youtu.be/dVG_xvDbiZ4 https://www.facebook.com/SenateMJU/videos/945816899289356
22 มีนาคม 2564
20 มีนาคม วันความสุขสากล โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มีนาคม วันความสุขสากล จากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวให้ข้อคิดในการสร้างความสุขให้แก่ตนเองและการทำงานhttps://youtu.be/0ZMYaR_LxvE
20 มีนาคม 2564
ประธานสภาพนักงานร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต"
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต"  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำโดยอธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกันโดยพร้อมเพียง  เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการชี้แจงในเรื่องทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค new normal การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย อีกทั้งศึกษากฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
12 มีนาคม 2564
ข่าวสภาพนักงาน ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
8 มีนาคม 2564
สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาพนักงานที่ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมอวยพรวันเกิดประธานสภาพนักงาน
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสภาพนักงาน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวพรินทร บุญเรือง กรรมการสภาพนักงาน ที่ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมอวยพรวันเกิดประธานสภาพนักงาน ในที่นี้ด้วย
4 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว พร้อมคณะกรรมการสภาพนักงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 และการประชุมออนไลน์โดยโปรแกรม microsoft team โดยมีวาระเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี ให้แก่นักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษาพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมและรูปแบบการจัดโครงการจรรยาบรรณฯพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมและรูปแบบการจัดโครงการจัดทำแผนสภาพนักงานพิจารณาแผนการจัดโครงการทำแผนของสภาพนักงาน ประจำปี 2564พิจารณาการทำหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงพิจารณาปัญหาของสุนัขภายในมหาวิทยาลัย
4 มีนาคม 2564
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
https://facsenate-general.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=5951&lang=th-TH
1 มีนาคม 2564
การคัดเลิอกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
https://facsenate-general.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=5949&lang=th-TH&fbclid=IwAR10vGmXElMvDJ7X13zLhix-WLb14DTzkukCGbBRItHovQd23SYXqgCiDrc
1 มีนาคม 2564
สภาพนักงานร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
มื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน พร้อมคณะกรรมการสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในงานประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป และพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตรแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 80 ปี)
25 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 งานสภาพนักงานได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงานเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้1. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ และประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมขั้นตอนการดำเนินการ2. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก3. พิจารณากำหนดแบบฟอร์มการเสนอประวัติและผลงานโดยจะประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดการการคัดเลือกฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป
22 กุมภาพันธ์ 2564
ประธานสภาพนักงานแสดงความยินดีกับกรรมการฯที่ได้รับการเลื่อนยศ
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว พร้อมคณะกรรมการสภาพนักงาน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด กรรมการสภาพนักงาน ได้รับการเลื่อนยศเป็น อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด 
3 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว พร้อมคณะกรรมการสภาพนักงาน ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 และการประชุมออนไลน์โดยโปรแกรม microsoft team โดยมีวาระเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ 1.  การคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 25642. ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่องความมั่นคงของพนักงานส่วนงานและพนักงานราชการ3. ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่องชุดแต่งกายของพนักงานส่วนงาน4. การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/25645. การจัดทำข่าวสภาพนักงาน6. แผนการจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร7. แผนการจัดโครงการทำแผนของสภาพนักงาน ประจำปี 25648. พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้9. พิจารณาการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี ให้แก่นักศึกษา10.  พิจารณาการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 กุมภาพันธ์ 2564
ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2/2564
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 งานสภาพนักงานจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564 เป็นการประชุมออนไลน์ในระบบ microsoft teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน เป็นประธานในที่ประชุม โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 พร้อมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 
19 เมษายน 2564
โครงการสรุปผลการดำเนินงานจรรยาบรรณและสรุปผลการดำเนินงานครบวาระ 3 ปี สภาพนักงาน
เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2563 สภาพนักงานจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานจรรยาบรรณและสรุปผลการดำเนินงานครบวาระ 3 ปี สภาพนักงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ การเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และประเด็นที่ควรผลักดันต่อ ตลอด 3 ปี เช่น การลดค่าใช้จ่าย ในการกำหนดมาตรการที่ชัดเจน และไม่กระทบสิทธิ์ส่วนบุคคล การมีแผนแม่บท เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายและหารายได้ที่ชัดเจน การตั้งกองทุนเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ การทบทวนกฏระเบียบ ขั้นตอน ที่มีความคล่องตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน และการทบทวนโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
29 กันยายน 2563
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน อาจารย์ณัฐดนัย  เขียววาท สังกัด คณะบริหารธุรกิจ2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร  ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม4. อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  คำยอด สังกัด คณะศิลปศาสตร์5.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านบริการดีเด่น ว่าที่ ร.ต.ดร.มาโนชญ์  ตนสิงห์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น นางจันทร์จิรา  วันชนะ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร https://facsenate-general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25630529115940_875228.pdf https://facsenate-general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25630529120009_372961.pdf
29 พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
จากการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 266/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทาง ขั้นตอนการคัดเลือก การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การกำหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและผลงาน อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กุมภาพันธ์ 2563
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
             ด้วยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอถอนชื่อออก จำนวน 3 ท่าน สภามหาวิทยาลัย จึงให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าคณะ รวมถึง สภาพนักงาน สภาวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอชื่อได้หน่วยงานละ ไม่เกิน 3 ชื่อ  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ภายในเวลา 16.30 น.)            ในการนี้ สภาพนักงาน เห็นว่า การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมาก จึงอยากให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมโดยอาจเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์กร การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือด้านต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณา เสนอชื่อตามขั้นตอนดังกล่าว หรืออาจเสนอชื่อผ่านกรรมการสภาพนักงานที่เป็นตัวแทนคณะ/วิทยาลัยได้ ในกรณีเสนอชื่อผ่านตัวแทนกรรมการสภาพนักงานขอให้เสนอก่อน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพราะจะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 หากเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหน่วยงานท่าน ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานก่อนวันประชุม“การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ ที่สภาพนักงานเห็นว่า จะทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อองค์กรและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต”
9 ธันวาคม 2562
การประชุมคณะทำงานเรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ครั้งที่ 3/2558
การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ "คณะทำงานเรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส รองประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร เรื่อง"ข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
1 เมษายน 2558
การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕
การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยสภาคณาจารย์ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาสภาคณาจารย์ อดีตประธานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี มาให้คำชี้แนะ เรื่อง "บทบาทและภาระหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์" โดยมีกรรมการสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
1 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็น ผอ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้สมควรแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา มีจำนวน ๒ ราย คือ  1.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์      2.อาจารย์ ดร.วีรภรณ์  โตคีรี     จึงขอเชิญชวนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่มีสิทธิทุกท่าน ไปใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในวันพุธที่ 4 ก.พ. 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคาร บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จึงขอประกาศให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน
23 มกราคม 2558
การจับฉลากรายชื่อผู้ให้ข้อมูลการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การจับฉลาก เพื่อให้ได้มาของรายชื่อผู้ให้ข้อมูล หนึ่งในกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการโดย ประธานสภาคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้างานสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประธานสภาคณาจารย์ สำนักงานอธิการบดี การจับฉลากจากหมายเลขลำดับ จากรายชื่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพริ ซึ่งการจับฉลากโดยการสุ่มตัวอย่างบุคลากรในแต่ละสายงาน ตามสัดส่วนของบุคลากรครบทุกประเภทรายชื่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ รับฟังความคิดเห็นและศึกษาข้อมูลจากตัวแทนบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร
20 มกราคม 2558
กรรมการสภาคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ "แนวทางพัฒนาความร่วมมือของสภาคณาจารย์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ณ ประเทศพม่า" ระหว่างวันที่่ ๘-๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗
                   ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบให้สภาคณาจารย์จัดโครงการ “แนวทางพัฒนาความร่วมมือของสภาคณาจารย์ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน” ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อศึกษาดูงานในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและพัฒนาความร่วมมือกับสภาคณาจารย์ Yangon University, University of Mandalay และ Chindwin College ระหว่างวันที่ ๘-๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร กรรมการสภาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ คน
19 มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด
ข่าวสภาพนักงาน ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
8 มีนาคม 2564
10 ปัญหาที่มาจากการขาดจรรยาบรรณ
29 กันยายน 2563
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
             ด้วยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอถอนชื่อออก จำนวน 3 ท่าน สภามหาวิทยาลัย จึงให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าคณะ รวมถึง สภาพนักงาน สภาวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอชื่อได้หน่วยงานละ ไม่เกิน 3 ชื่อ  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ภายในเวลา 16.30 น.)            ในการนี้ สภาพนักงาน เห็นว่า การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมาก จึงอยากให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมโดยอาจเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์กร การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือด้านต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณา เสนอชื่อตามขั้นตอนดังกล่าว หรืออาจเสนอชื่อผ่านกรรมการสภาพนักงานที่เป็นตัวแทนคณะ/วิทยาลัยได้ ในกรณีเสนอชื่อผ่านตัวแทนกรรมการสภาพนักงานขอให้เสนอก่อน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพราะจะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 หากเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหน่วยงานท่าน ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานก่อนวันประชุม“การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ ที่สภาพนักงานเห็นว่า จะทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อองค์กรและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต”
9 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560 คลิกอ่านรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. และแบบเสนอชื่อ คลิกดาวโหลด
16 พฤศจิกายน 2560
รับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 2 งานสภาคณาจารย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ได้กำหนดแผนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ตามประกาศแนบท้าย ดังนี้ข่าวสภาคณาจารย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2560 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัครฯประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 2/2560 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใบสมัคร
3 ตุลาคม 2560
ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2560
ตามหนังสือ ที่ปอมท. 5960(1)/ว16 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2560  โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 5 สาขา  คือสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาสังคมศาสตร์สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์สาขารับใช้สังคม               จึงขอประกาศเชิญชวนให้ คณะ/สำนัก/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 พร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ให้รายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาพร้อมนี้โดยส่งใบสมัครและผลงานตามแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด มายัง สำนักงานสภาคณาจารย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน  2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกจัดส่งไปยัง ปอมท. ต่อไป               จึงขอแจ้งคณาจารย์ประจำที่สนใจ เสนอชื่อและประวัติ โดยให้เสนอผ่านคณะ/หน่วยงาน พิจารณาส่งชื่อที่สำนักงานสภาคณาจารย์ภายในวันที่กำหนดดังกล่าว...คลิกรายละเอียด
9 มีนาคม 2560
การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้คณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจำปี
                   ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูอาจารย์ไว้ในฐานะอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ใน ๔ ด้านๆ ละหนึ่งคน ดังนี้ ๑) ด้านการเรียนการสอน ๒) ด้านการวิจัย  ๓) ด้านบริการวิชาการ  ๔) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณในวันไหว้ครูของทุกปี และได้รับการพิจารณาขั้นพิเศษ กรณีบุคคลดีเด่น บุคคลตัวอย่าง                    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอให้คณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของคณะฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๖. ใน ๔ ด้านๆ ละไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้อาจไม่ครบทุกด้านก็ได้ โดยให้ใช้เกณฑ์แต่ละด้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดรวมทั้งพิจารณาผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพย้อนหลัง ๒ ปี ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้คณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถกำหนดเกณฑ์ภายในหน่วยงานเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ก.(แบบข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัย) และแบบฟอร์ม ข. (ข้อมูลสนับสนุนการเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างเฉพาะด้านที่เสนอชื่อเพียงด้านเดียวได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ หรือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ตามที่แนบมาพร้อมนี้                    จึงเรียนมาเพื่อให้หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน โปรดพิจารณาดำเนินการรวบรวมเอกสารการเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง (แบบฟอร์ม ก. แบบฟอร์ม ข. รวมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่คณะฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์) บรรจุซองปิดผนึก ส่งโดยตรงไปยังประธานกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประธานสภาคณาจารย์)ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คลิกอ่าน...รายละเอียด
7 มีนาคม 2560
ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ในกำกับของรัฐ) ฉบับล่าสุด (29 ธ.ค. 2559) ที่เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปคลิกอ่านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ฉบับเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ การบรรยายเรื่อง"ธรรมาภิบาลในการทำงาน" และรายงานความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ในกำกับของรัฐ) วันพุธที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-14.30 น.
สภาคณาจารย์ ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากร จัดการบรรยายเรื่อง "ธรรมาภิบาลในการทำงาน" และรายงานความก้าวหน้า "ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....(ในกำกับของรัฐ) วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากคลิกเอกสารประกอบ 1"ธรรมาภิบาลในการทำงาน"2 "รายงานความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ. ม.แม่โจ้ (ในกำกับของรัฐ)"
26 สิงหาคม 2559
การประชุมคณะทำงานเรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ครั้งที่ 3/2558
การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ "คณะทำงานเรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส รองประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร เรื่อง"ข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
1 เมษายน 2558
ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้